بخشي از تجهيزات ، امکانات و ابزارآالت عمده شركت

IDنام دستگاهتعداد
1 ركتيفاير و ترانس جوشکاري برق و آرگونسي و پنج دستگاه
2آون الکترود ثابت و سيار بيست عدد
3 دستگاه هوابرش دستي و اتوماتيك بيست و پنج عدد
4 كپسول اكسيژن ، آرگون و گازچهل عدد
6كمپرسور هوا ( پرتابل ) دو دستگاه
8جك روغني سيلندري هيدروليکي ظرفيتهاي مختلفپانزده عدد
10جرثقيل زنجيري و تي فور ظرفيتهاي مختلف يازده عدد
11دستگاه جوش پلي اتيلن دستي يك دستگاه
12دريل برقي HILTI و انواع ديگر كارگاهي نه دستگاه
13 سنگ فرز بزرگ و مينيچهل و پنج دستگاه
14مولتي متر ديجيتالي و ميگر تست هشت عدد
15 پرس كابلشو هيدروليکي و دستيدو عدد
16 دوربين نقشه برداري توتال استيشن و ترازياب دو دستگاه
17 تراز صنعتي دقيق ، ساعت انديکاتور ، تورك متر سه عدد
18- كانکس و كانتينرشش الي دوازده متري به تعداد كافي
19كامپيوتر ، پرينتر ، اسکنر و ... بيست دستگاه
20 ابزارآالت كنترل جوشبه مقدار كافي
21 ابزارآالات متفرقه كارگاهي و اجرائيبه مقدار كافي