درباره شرکت آذرنصب گستران

شركت آذرنصب گستران سهامي خاص با اتکا به تجارب و تخصص موسسين ، كاركنان و پرسنل آن و با انگيزه حضور و ارائه خدمات فني و مهندسي در طرحهاي صنعتي و نيمه صنعتي منطقه اي و كشوري شامل موارد متنوع گرايشهاي مکانيکال ، الکتريکال ، كنترل و ابزا ردقيق و سيويل صنعتي از اوائل دهه هشتاد شمسي پا به عرصه نهاده و با حضور موفق در انواع طرحها و پرو ژه ها در تالش است ضمن ارتقاء و بروز نمودن دانش فني اجرائيات خود كماكان نقشي موثر و مفيد در تحوالت و گسترش صنايع كشور داشته باشد . اين شركت در راستاي تامين نظرات كارفرمايان محترم ، به تناسب و ماهيت پروژه هاي مورد تعهد و در حال اجراي خود با تجهيز و فعال نمودن واحدهاي مورد نياز نمونه هاي ذيل كامال داراي انعطاف بوده و تمام تالش خود را مبني بر رعايت اصول حرفه اي كار در مراكز صنعتي و توليدي را بکار ميبندد .
  •      به منظور كنترل مواردي اعم از مراحل ساخت و توليد ، نصب و راه اندازي و غيره را  بر اساس مدارك و مشخصات فني تعريف شده در قرارداد و يا استانداردهاي موجود مطابق با دستورالعمل هاي تست و بازرسي ) QCTM

  • به منظور تدوين روشهاي اجرايي كار طبق استاندارد هاي ملي و بين المللي متناسب با درخواست كارفرمايان و مهندسين مشاور محترم ، طراحي و تهيه نقشه هاي PFD ، ID&P ، Drawing Shop و ... ، تهيه صورت وضعيتهاي كاركرد پروژه ها و موارد مشابه

  • به منظور تهيه و تامين كليه درخواستهاي خريد كاال و خدمات مورد نياز پروژه ها ، تجهيز و برچيدن كارگاه ها ، تهيه list Vendor فروشندگان معتبر و غيره

  • به منظور پشتيباني و هماهنگي امور مربوط به پروژه هاي اجرايي شركت از بدو شروع و تجهيز كارگاه تا هنگام برچيدن كارگاه و برقراري ارتباط صحيح و سريع فيمابين كارگاه ها ، پروژه ها و همچنين كارفرمايان و مهندسين مشاور محترم

  • به منظور تهيه ، ارائه و كنترل برنامه هاي زمانبندي و گزارشات پيشرفت فيزيکي پروژ ه ها ، تهيه فلوچارت سازماني كارگاه ها متناسب با نوع و گرايش كار با هماهنگي واحدهاي دفتر فني و امور اجرائي پروژه هاي شركت

  • حوزه فعاليتهاي شركت